נקב קטון לָך באחורייך,
יודע הוא שתי לשונות:
לשון הפרה שאכלתְּ אתמול,
ולשון בעלֵך, יהושע גרנות.

נקב קטון לך | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×